ࡱ> 87 !"#$%&'()*+,-./01234569Root Entry F"Y"@WorkbookdcETExtDataZSummaryInformation(  .;+EDDD@DD .A Oh+'0\  $ 0<DLTOYlenovo1WPS Office רҵ@OM~"@ a@c" ɀ\plenovo Ba==^08X@"1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1Q[SO1Q[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1 [SO1h8[SO1,8[SO18[SO18[SO1[SO1 [SO1[SO1[SO14[SO1 [SO1[SO1 [SO14[SO1<[SO1?[SO1>[SO1[SO""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)          - * .  / ,   . , 3  $ 1 4  P P  - * a> , *  ff7  ` + ) > 9 $ 1 5 +  /   0@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @  ||G *u}A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef ;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L ;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A}! .00\)_ *23 ;_ @_ }-}# .00\)_ *}A}$ .00\)_ *;_ @_ }A}% .00\)_ *?;_ @_ }A}& .00\)_ *23;_ @_ }-}' .00\)_ *}A}( .00\)_ *;_ @_ }-}) .00\)_ *}A}* a.00\)_ *;_ @_ }U}+ .00\)_ *;_ @_ }}. }.00\)_ *;_ @_  }}/ .00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}-}0 .00\)_ *}-}1 .00\)_ *}A}2 }.00\)_ *;_ @_ }A}5 .00\)_ *;_ @_ }A}6 .00\)_ *;_ @_ }A}7 .00\)_ *;_ @_ }A}8 .00\)_ *;_ @_ }A}9 .00\)_ *;_ @_ }A}: .00\)_ * ;_ @_ }A}; e.00\)_ *;_ @_ }}< ???.00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}}= ??v.00\)_ *̙;_ @_  }-}> .00\)_ *}x}?.00\)_ *̙;_  !20% - :_eW[r 1O20% - :_eW[r 1 ef %!20% - :_eW[r 2O"20% - :_eW[r 2 ef %!20% - :_eW[r 3O&20% - :_eW[r 3 ef %!20% - :_eW[r 4O*20% - :_eW[r 4 ef %!20% - :_eW[r 5O.20% - :_eW[r 5 ef %!20% - :_eW[r 6O220% - :_eW[r 6 ef %!40% - :_eW[r 1O40% - :_eW[r 1 L %!40% - :_eW[r 2O#40% - :_eW[r 2 L湸 %!40% - :_eW[r 3O'40% - :_eW[r 3 L %!40% - :_eW[r 4O+40% - :_eW[r 4 L %!40% - :_eW[r 5O/40% - :_eW[r 5 L %!40% - :_eW[r 6O340% - :_eW[r 6 Lմ %!60% - :_eW[r 1O 60% - :_eW[r 1 23 %!60% - :_eW[r 2O$60% - :_eW[r 2 23ٗ %!60% - :_eW[r 3O(60% - :_eW[r 3 23֚ %!60% - :_eW[r 4O,60% - :_eW[r 4 23 %! 60% - :_eW[r 5O060% - :_eW[r 5 23 %!!60% - :_eW[r 6O460% - :_eW[r 6 23 %"~vRk #h+h I}% $h 1=h 1 I}%O %h 2=h 2 I}%? &h 3=h 3 I}%23 'h 4/h 4 I}%(]5] %8^ĉ)-c %*}Y5}Y a% +Gl;`GGl;` %OO,'^- '^[0] .{o{ }% /hgUSCQ 5 ]vc % ?lʑ^ lʑ XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`5Sheet3VV ;gZR3 A@@ %7[] z Ty] zy{|O(u{tUSMOv{USMOYlNNN2] z-Nq\lQVn0WsFUW nnSQWS 4lNƖVQWS PЏlQSQWS {]@\QWS pS7R]N;`SQWS ,܃lQSQWS 5uN@\loNfQWS ,{V^Q{lQSQWS -NVLu{QbQWS wmN'Yf[QWS 5utSQWS :g5u[ňlQSQWS viSQWS ,{N^Q{lQSQWS :g^DNSQWS 'Y͑:ghSQWS 5u:gSQWS NhSQWS }vRSQWS ,{NQXeSQWS -NoSQWS ,{N5u:gSQWS Qq\ƖVQWS kpPgeSQWS NOS_sQSQWS }lfMNS NNaRSQWS ~\SQWS xlSQWS NЏlQSQWS ajQX:gSQWS t]'Yf[QWS stSQWS lll4VSQWS w͑:ghSQWS ؚS蕂SQWS irD@\QWS [fSQWS tt RSQWS ,{N^Q{] zlQSQWS pSgSQWS NN NSQWS1 NN NSQWS2 NN NSQWS3 l?eONƖVQWS lR~TߘTS )Y~vƖVQWS geSQWS :g^SQWS 6RoSQWS SfSQWS (gPgSQWS dqllQSQWS 5u@\QWS2 5u@\QWS1 5uN@\QWS OO[^Q{] zlQS |RoRߘTlQS e{SQWS ^r~^SQWS ~v'~~ƖVQWS hgRirVQWS ,{NЏlQSQWS ,{N:g^SQWS gl:gSQWS 9SQWS1 9SQWS2 /nR@\828QWS 'Yޏ0W NFU:W 7 'Yޏ0W NFU:W{t gPlQS 7 'Yޏ^e8nƖV gPlQS 7 'Yޏ^N2c%c-N_ 7n 7'Yޏv f?N2] zT gR gPlQS 7 'YޏlwlS] gPlQS 7 ^N2R~q\c%c@b 7 ^N2RYc%c@b 7,{N|llQSQWS 7 loSQWS 7 gSQWS 7 'Yޏ^Nl2zzRlQ[:WofSv{[anUS 7^S 7b, (-d-h..:/<0x0.122n$3`p4ccB ɀ NAN{[;a dMbP?_*+%&~?'~?(~?)~?M Canon LBP2900( 4dXA4Canon CCanon LBP2900ddd   d d d d d dd@@d d d dd d"edd   dd !"#$%&'()*d   "d  d   d!d d!  d @8 4 3)^ 1 4 3)^ 1XXd2 [SO\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC :g[:g[H[SOal؞n X" dXX `? `?&`U} @E} `@} @} "@} @} @} @@Ng@ @@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ FYFFFFF BZ B B B B B~ D? AM A AN APA~ D@ A A AO COA~ D@ A2 A AS APA~ D@ A A AR APA~ D@ A A A APA~ D@ A A AQ APA~ D@ A A AQ APA~ D @ A A AQ AP A~ D"@ A A AQ AP A~ D$@ A A AQ AP A~ D&@ A A AQ AP A~ D(@ A A AQ AP A~ D*@ A A AQ APA~ D,@ A A AQ APA~ D.@ A A AQ APA~ D0@ A A AQ APA~ D1@ A A AQ APA~ D2@ A A AQ APA~ D3@ A A AQ APA~ D4@ A A AQ APA~ D5@ A A AQ APA~ D6@ A A AQ APA~ D7@ A A AQ APA~ D8@ A A AQ APA~ D9@ A A AQ APA~ D:@ A A AQ APA~ D;@ A A AQ APA~ D<@ A A AQ APA~ D=@ A! A AQ APA~ D>@ A" A AQ APADV l"TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@~ D?@ A# A AQ AP A~ !D@@ !A$ !A !AQ !AP!A~ "D@@ "A% "A "AQ "AP"A~ #DA@ #A& #A #AQ #AP#A~ $DA@ $A' $A $AQ $AP$A~ %DB@ %A( %A %AQ %AP%A~ &DB@ &A) &A &AQ &AP&A~ 'DC@ 'A* 'A 'AQ 'AP'A~ (DC@ (A+ (A (AQ (AP(A~ )DD@ )A, )A )AQ )AP)A~ *DD@ *A- *A *AQ *AP*A~ +DE@ +A. +A +AQ +AP+A~ ,DE@ ,A/ ,A ,AQ ,AP,A~ -DF@ -A0 -A -AQ -AP-A~ .DF@ .A1 .A .AQ .AP.A~ /DG@ /A3 /A /AQ /AP/A~ 0DG@ 0A4 0A 0AQ 0AP0A~ 1DH@ 1A5 1A 1AQ 1AP1A~ 2DH@ 2A6 2A 2AQ 2AP2A~ 3DI@ 3A7 3A 3AQ 3AP3A~ 4DI@ 4A8 4A 4AQ 4AP4A~ 5DJ@ 5A9 5A 5AQ 5AP5A~ 6DJ@ 6A: 6A 6AQ 6AP6A~ 7DK@ 7A; 7A 7AQ 7AP7A~ 8DK@ 8A< 8A 8AQ 8AP8A~ 9DL@ 9A= 9A 9AQ 9AP9A~ :DL@ :A> :A :AQ :AP:A~ ;DM@ ;A? ;A ;AQ ;AP;A~ <DM@ <A@ <A <AQ <AP<A~ =DN@ =AA =A =AQ =AP=A~ >DN@ >AB >A >AQ >AP>A~ ?DO@ ?AC ?A ?AQ ?AP?AD lPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@~ @DO@ @AD @A @AQ @AP@A~ ADP@ AAE AA AAQ AAPAA~ BD@P@ BAF BA BAQ BAPBA~ CDP@ CAG CA CAQ CAPCA~ DDP@ DAH DA DAQ DAPDA~ EDQ@ EAI EA EAQ EAPEA~ FD@Q@ FAJ FA FAQ FAPFA~ GDQ@ GAK GA GAQ GAPGA~ HDQ@ HAL HA HAQ HAPHA~ IDR@ IAT IA IAQ IAPIA~ JD@R@ JAU JA JAQ JAPJA~ KDR@ KAV KA KAQ KAPKA~ LDR@ LAW LA LAQ LAPLA~ MDS@ MAX MA MAQ MAPMA xPPPPPPPPPPPPP(  NlX?AD]4@l`Y iĢ+}a <\O: TNybgꁠ~<! ` I\O>@d@ 7ggD ՜.+,D՜.+,  (08@ H s Sheet3Sheet3!Print_Titles DocumentSummaryInformation8TCompObjo Χd ?GKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10229 F#Microsoft Office Excel 2003 Biff8Excel.Sheet.89q